ส่วนงานฝ่ายวิชาการและหลักสูตร

เอกสาร ไฟล์
เอกสารขั้นตอนดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ download
เอกสาร ไฟล์
แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมโฮมรูม/บันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษา download
แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมโฮมรูม/บันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษา(word) download

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th