FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ประชุมวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 12 [2019-12-03 15:11:33] สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดประชุมวิชาการ 2563 [2019-11-19 20:05:54] รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปี 2563 [2019-09-06 10:36:19] ประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 มรภ.สวนสุนันทา [2019-07-25 15:16:55] ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน [2019-07-25 15:09:57] ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2562 [2019-06-18 09:28:15] ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน [2019-05-27 12:36:02] ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ [2019-05-27 12:22:35] อ่านข่าววิจัยสัมมนาทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่งจำนวน 2 คัน [2018-03-05 16:35:26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image runner 2530 [2018-03-05 16:32:33] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon รุ่น image runner 2530 [2018-02-26 17:36:52] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง [2018-02-13 11:56:45] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง stage ชั้น3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-02-09 17:43:03] การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว [2018-01-18 17:31:45] การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง [2018-01-18 17:30:29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [2018-01-08 09:50:53] อ่านข่าวอื่นๆทั้งหมด
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
แนะนำหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมการค้า
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
ดูวีดีโอทั้งหมด