สนใจศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการ

บธ.บ. (การจัดการ)

ศึกษาเกี่ยวกับ
การเป็นนักการจัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่สากล เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับขององค์การธุรกิจ จาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีไปสู่การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล และ ในภาคธุรกิจของไทยยังคงมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมและความ คิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการ แต่ยังมีปัญหาทางด้าน บุคลากรที่ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว ในอนาคตได้
2. องค์กรเอกชน ซึ่งบัณฑิตสามารถทำงานได้ในแผนกที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เช่น การวางแผนการพัฒนาธุรกิจ การบริหารโครงการ และการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นต้น
3. หน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ นักวิชาการ เป็นต้น


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


บช.บ. การบัญชี

ศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตบัณฑิตที่มีรายวิชาให้ความรู้และทักษะทางการบัญชีวิชาชีพ สามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะบูรณา การความรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสามารถประกอบวิชาชีพ และพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ทำบัญชี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
4. นักบัญชีบริหาร
5. ผู้วางระบบบัญชี
6. ผู้ตรวจสอบภายใน
7. ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


บธ.บ.(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ศึกษาเกี่ยวกับ

การผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ เน้นทักษะในการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ หรือทักษะในการสอนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถทางการจัดการโดยใช้ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน การทำงาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรับผิชดบต่อตนเองและสังคม


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน ลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้า ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้
1. ประกอบอาชีพอิสระ
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ
    2.1 เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
    2.2 เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
    2.3 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
    2.4 เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
    2.5 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
    2.6 เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากร มนุษย์
    2.7 เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการ แก่องค์กรที่มีปัญหา
    2.8 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


บธ.บ. (การตลาด)

ศึกษาเกี่ยวกับ

การมุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านการตลาดที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ คิด อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สามารถทำงานเป็นทีมและ บูรณาการความรู้ ทั้งด้านการตลาด การบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะ สมกับสถานการณ์ตามบริบทในช่วงเวลาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานท้องถิ่น และสามารถ เป็นผู้ประกอบการได้


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ             
2 .นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
3. ที่ปรึกษาด้านการตลาด                     
4. นักการตลาดระหว่างประเทศ
5. นักวิจัยตลาด                                 
6. นักสื่อสารทางการตลาด
7. นักโฆษณา                                     
8. นักการตลาดดิจิทัล
9. นักกิจกรรมทางการตลาด                   
10. นักประชาสัมพันธ์
11. ตัวแทนขาย                                 
12. พนักงานขาย
13. พนักงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์           
14. พนักงานส่งเสริมการตลาด
15. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์               
16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
17. งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ               
18. อาจารย์/ครู/ นักวิชาการ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ศึกษาเกี่ยวกับ

การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมี คุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการ บริหารธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบธุรกิจส่วน ตัวในอนาคตได้
    1.1 องค์กรเอกชน ซึ่งบัณฑิตสามารถทำงานได้ในแผนกที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารเช่น การวางแผนการพัฒนาธุรกิจ การบริหารโครงการ และการเป็นที่ปรึกษา ธุรกิจ เป็นต้น
    1.2 หน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไปเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ นักวิชาการ เป็นต้น


คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  - สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ศึกษาเกี่ยวกับ

ความรู้ ทักษะในศาสตร์และศิลป์ด้านวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร ผ่านเวทีทางวิชาชีพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ รู้รอบ ทันต่อเหตุการณ์ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ ปัญหาและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เป็นอย่างดี bมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ นิเทศศาสตร์ และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้สื่อข่าว
2. นักเขียน
3. นักตัดต่อลำดับภาพและเสียง
4. นักออกแบบกราฟิก
5. ช่างภาพสื่อสารมวลชน
6. ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
7. ผู้ผลิตสื่อออนไลน์
8. ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้บรรยายสารคดีหรือการใช้เสียงแบบ อื่นที่เกี่ยวข้องในงานนิเทศศาสตร์
9. นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา
10. นักประชาสัมพันธ์ และนักสื่อสารองค์กร


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับ เข้าศึกษา
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับ เข้าศึกษา


ศ.บ. (พัฒนาธุรกิจ)

ศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตบัณฑิตเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ไปพัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่าง เป็นระบบ สร้างสรรค์นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สามารถ ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ตลอด จนนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ มีความมุ่งมั่น อดทน มีคุณธรรม ตลอดจน มีจิตสำนึกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. งานในสายธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว นักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์นักวิเคราะห์การลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคาร (เจ้าหน้าที่ธนกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ พนักงานขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร) นักวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิจัยตลาด และ โอกาสทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ง แวดล้อม เป็นต้น
2. งานในกำกับของรัฐ ได้แก่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย ชุมชนนักวิชาการชุมชน นักพัฒนาชุมชน พัฒนากร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกรเจ้าหน้าที่ในธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและ การคลังกระทรวงการคลัง นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


กจ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ศึกษาเกี่ยวกับ

การผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการด้านการท่องเที่ยว มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2564 สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพในบทบาท การเป็นผู้ประกอบการ และพนักงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ
  - ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
  - ผู้ประกอบการธุรกิจด้านที่พัก
  - ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  - ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและความงาม
  - มัคคุเทศก์
  - นักเขียน/วิจารณ์ทางการท่องเที่ยว (Travel Blogger


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการ เรียน
2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า

ศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกับ สถานประกอบการจริง โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ เชิงวิชาการกับการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะการทำงาน และฝึกทักษะทางวิชาชีพ ตลอด จนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็น บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีขีดสรรมถนะและศักยภาพสูงต่อการทำงานด้านบริหารธุรกิจและ การจัดการองค์กร


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
2. ผู้จัดการร้านค้าสไตล์โมเดิร์นเทรด
3. พนักงานบริษัทเอกชน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา


กจ.บ. (ผู้ประกอบการท้องถิ่น)

ศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตั้งแต่ธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีความสามารถมากในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) อาชีพอิสระ
2. เป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ
3. ผู้บริหาร (สืบทอดธุรกิจครอบครัว)
4. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564


coming soon.....
coming soon.....
coming soon.....
ลำดับ ชื่อกิจกรรม รูปภาพ
1 นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา กวาด 4 รางวัล จากการประกวดผลิตคลิปTikTok สงขลาอ่อนหวาน สู่สงขลาสตรอง ...
2 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ...
3 นักศึกษานิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา เหมาทุกรางวัลของรายการประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ทริปท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ 2 วัน 1 คืน ...
4 อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง และอาจารย์ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์ ได้รับรางวัล “การนำเสนอยอดเยี่ยมภาคโปสเตอร์" (Best Poster Presentation) ...
5 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว Responsible Tourism Quiz Professional ...
6 นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย 65 การประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ...
coming soon.....
วีดีโอแนะนำคณะ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th