ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร บธบ. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
| 2023-07-21 |

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัย ตันวานิช มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตร รายวิชาแกนตามผลลัพท์ OBE

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th