งานประกันคุณภาพการศึกษา

# หัวข้อ ไฟล์
1 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
3 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
4 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
5 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
6 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
7 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
8 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
9 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
10 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
11 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
12 รายงานประจำปี การประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
# หัวข้อ ไฟล์
1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
333
444

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th