ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาการจัดการ

     คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่นักศึกษามีความต้องการเข้าศึกษามาก ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีความรู้ใน ด้านการบริหารเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมอย่างมาก ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาล อัน เนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งรัฐบาลได้ระบุนโยบายส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ แต่ผู้ ที่ต้องการศึกษาด้านการบริหารต้องพบอุปสรรคเนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ขณะนั้นไม่ สามารถจัดบริการการศึกษาได้อย่างเพียงพอ วิทยาลัยครูสงขลาได้เล็งเห็นความต้องการและความจำเป็น ดังกล่าว ประกอบกับวิทยาลัยครูได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ขึ้น มีผลให้ สามารถผลิตบุคลากรสาขาต่าง ๆ ได้นอกเหนือจากการผลิตครู เพียงอย่างเดียว

     ปี พ.ศ.2528 โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นคณะ วิทยาการจัดการ เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาสหกรณ์ (ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์) และ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

     การเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการในระยะเริ่มต้นมุ่งผลิตคนให้ภาคเอกชน เป็นส่วนใหญ่ แต่ต่อมาคณะวิชาพบว่าการให้บริการวิชาการด้านการจัดการและบริการแก่องค์กรภาครัฐ เป็นความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนกว่าภาคเอกชน เพราะจะช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการ บริหารงาน และช่วยให้การบริหารงานของรัฐเกิดประโยชน์แก่ประชาชนยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาหลักสูตร เพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง

     เนื่องจากการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนต้องการรักษาคุณภาพการบริหารการเรียน การสอนในคณะให้ดีขึ้น เพราะต้องมีการประกันคุณภาพและมาตรฐานโปรแกรม ในปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2561 จึงมีการปรับการบริหารภายในคณะ โดยแบ่งการบริหารงานวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาดังนี้
     1. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี
     2. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การตลาด
     3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
     4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
     5. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
     6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
     7. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

     จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้อยู่ในรูปแบบ 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
     1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          - สาขาวิชาการจัดการ
          - สาขาวิชาการตลาด
          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          - สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
     2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
          - สาขาวิชาการบัญชี
     3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
          - สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
     4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
          - สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
     5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
          - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
          - สาขาวิชาผู้ประกอบการท้องถิ่น

สีประจำคณะ : สีแสด

ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกชบา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th