นโยบายและแผน

# หัวข้อ ไฟล์
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ปี-พ.ศ. 2563-2566 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564
4 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2562
5 แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำงบประมาณ 2561
6 แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำงบประมาณ 2560
7 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการปี 2559
# หัวข้อ ไฟล์
1 แผนปฎิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
2 แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
# หัวข้อ ไฟล์
1 รายงานประจำปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ
2 รายงานประจำปี 2559 คณะวิทยาการจัดการ
# หัวข้อ ไฟล์
1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
# หัวข้อ ไฟล์
1 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
2 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566
3 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
4 แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6 แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 แผนด้านการพัฒนางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th