ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ หน่วยงานความร่วมมือ กลุ่มเครือข่าย ระยะเวลาลงนาม ภาพลงนาม
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

เครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ พ.ศ. 2564 - 2569
2

MERITUS UNIVERSITY

ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 - 2570
3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 - 2571
4

Langkawi Development Authority

ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 - 2570
5

SENTRAL COLLEGE PENANG

ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2566 - 2571
6

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ

ประเทศไทย พ.ศ. 2562 - 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th