ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา

สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีจิตอาสา

วิสัยทัศน์

ผู้นำในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

คำนิยามวิสัยทัศน์

ผู้นำ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยจัดการศึกษาต้นแบบในการผลิตบัณฑิต
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีรายได้แต่ไม่เป็นลูกจ้างในระบบการจ้างงาน
ท้องถิ่น หมายถึง ท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของนักศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในงาน

พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาความเข้มแข็งของบุคลากรในสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนให้มีมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา และการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง
3. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน และเชื่อมโยงสู่ท้องถิ่น
4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพบนฐานความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แก่ชุมชนและท้องถิ่น
5. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
6. เน้นระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ

1. ผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและหน่วยงานในท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและความสุขในการทำงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th