ส่วนงานวิจัย

เอกสาร ไฟล์
แบบเสนอโครงการวิจัยชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 download
แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 download
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 download

เอกสาร ไฟล์
แบบเสนอโครงการวิจัยชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 download
แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 download
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 download

เอกสาร ไฟล์
แบบเสนอโครงการวิจัยชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download
แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download

เอกสาร ไฟล์
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 download

เอกสาร ไฟล์
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 download
แบบเสนอโครงการวิจัย ในการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา download

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th