ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
| 2023-07-21 |

คณะวิทยาการจัดการุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 57 คน ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ รับฟังการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยากาจัดการและคณาจารย์ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th