สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

...

นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี

...

นางสาวสุนีย์ อนุชาญ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

...

นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

...

นางมณฑิรา นาคแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาววิชินี สังข์สุข
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางศศ ชัยชูโชค
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

...

นายเจิมศักดิ์ พันธุรัตน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

...

นายนิสัย พุฒแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ชำนาญการ

...

นายธวัชชัย เภอมะหมาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นายวทัญญู คงยะฤทธิ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ดำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาววทิตา ฤทธิโชค
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th