คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร
รองคณบดีผ่ายวิชาการ
...
อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา
...
นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th