FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.ธนภัทร ยีขะเด

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร

คณบดี

นายวรสันต์ ถาวรประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต

คณบดี

นางสาวจิราภรณ์ ไวยาถาวร

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา


นายอดิสรณ์ สำเภา

ผู้ช่วยคณบดี


นายพีรวัส หนูเกตุ

ผู้ช่วยคณบดี


นางศิริวรรณ กาหลง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี