ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (การทวนสอบ)
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (การทวนสอบ) ในรูปแบบปกติและในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ประกอบด้วย 9 หลักสูตร โดยแยกเป็นกลุ่มแต่ละหลักสูตร กลุ่มที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กลุ่มที่ 3 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กลุ่มที่ 5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มที่ 7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่มที่ 9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th