การจัดการบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นโปรแกรมในหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 โดยคณะวิทยาการจัดการได้เริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปีการศึกษา 2547 เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ที่เน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการเรียนของผู้เรียน สถานประกอบการที่มุ่งพัฒนาแรงงานทางด้านการบริการ ให้มีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันของโลก ตลอดจนมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยเปิดใช้ปีแรกในปีการศึกษา 2552 และมีการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2553

ปรัชญาของหลักสูตร
มีเจตคติที่ดีในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการสื่อสาร ใฝ่รู้วิชาการ รอบรู้วิชาชีพท่องเที่ยว

ความสำคัญของหลักสูตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้และส่งเสริมการ การไหลเวียนของเงินตราในประเทศอย่างมหาศาล รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังสร้างการเชื่อมโยงไปสู่ ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง และจากการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทั้งในระดับโลก ระดับอาเซียน และประเทศไทย ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการจ้างแรงงานใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และ ภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสินค้า หลักของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งแรงงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเคลื่อนย้าย ได้อย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความรุนแรงมากขึ้น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ในระดับประเทศและระดับสากล โดยหลักสูตรได้เน้นการเรียนการ สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริง มีความสามรถในการ สื่อสารด้านการท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
2) มีการใฝ่รู้มีทักษะการคิด การเชื่อมโยง และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี
4) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

ดร.นัยนา โง้วศิริ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

อาจารย์ธัญวรัตน์ ตันวานิช
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์ยุวดี เพ็ชรสงคราม
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.เกตวดี หมัดเด็น
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
...

อาจารย์ณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

อาจารย์นารีภรณ์ ศรีจริต
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

อาจารย์วาสนา ขวัญทองยิ้ม
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย : การจัดการบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย : กจ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Management (Tourism Industry Management)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ : B.M. (Tourism Industry Management)ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th