ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์
| 2023-07-21 |

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ และจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 66-511 โดยคณาจารย์ในหลักสูตร ดร.นัยนา โง้วศิริ ดร.หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ และดร.เกตวดี หมัดเด็น ได้ให้แนะนำการเตรียมตัวก่อนฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th