ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดโครงการศึกษาเรียนรู้และเก็บเส้นทางท่องเที่ยว
| 2023-07-21 |

หลักสูตร กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดโครงการศึกษาเรียนรู้และเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอยุธยา และกรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th