ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรการการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์สปาไทย
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 65 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3623210) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง B และ C ร่วมกิจกรรมในกระบวนการการเรียนการสอน มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์สปาไทย ให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน มาคิดสูตรดูแลผิวพรรณโดยการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในงานสปา พร้อมทั้งสาธิตการทำสปาในรูปแบบต่างๆ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th