ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาเนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๖ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาเนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องเรียนรวม 66-311 "ขอให้นักศึกษามีพรหมวิหาร 4 ครองตนในการทำงาน..ทำงานให้มากว่าเงินเดือนที่ได้รับแล้วท่านจะได้รับโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน" โดยมี อ.ดร.หทัยรัตน์ วัฒพฤกษ์ อาจารย์ ยุวดี เพชรสงคราม อ.ธัญวรัตน์ ตันวานิช อ.ณภัสวัลย์ ยินเจริญ และนักศึกษาเข้าร่วม

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th