บัญชีบัณฑิต

ประวัติหลักสูตร
หลักสูตรการบัญชีสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยได้เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. และเปิดสอนที่ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในปี 2553 โปรแกรมวิชาการบัญชีได้มีการพัฒนาหลักสูตรจากเดิมบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เป็น บัญชีบัณฑิต โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปี 2554 เป็นต้นไป

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้ จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพ บัญชีได้อย่างมีคุณภาพ

ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางการบัญชี ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสามารถประกอบอาชีพ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะทางวิชาชีพบัญชีและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์ปทุมพร หิรัญสาลี
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์ปทุมพร ชโนวรรณ
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์ลักขณา ดำชู
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรทิพย์ นิลมณี
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

อาจารย์ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

ดร.วรกร ภูมิวิเศษ
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

อาจารย์อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย      : บัญชีบัณฑิต


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย    : บช.บ.


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Accountancy


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ  : B.Acc.ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th