ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักคิดธุรกิจยุคใหม่ อนุรักษ์สินค้าพื้นบ้านไทย (otop) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การทำขนมพื้นบ้าน
| 2023-07-21 |

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าชมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักคิดธุรกิจยุคใหม่อนุรักษ์สินค้าพื้นบ้านไทย (otop)กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การทำขนมพื้นบ้านระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th