ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรม การนำเสนอโครงงานฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้จัดกิจกรรม การนำเสนอโครงงานฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ห้อง 66-221/1 และ 321/1 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 4 ที่เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 มานำเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th