ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานสืบสานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2566
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานสืบสานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2566 : โครงการช่างหัวมัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานธรณีโคราช พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน กฟผ.ลำตะคอง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ฯได้นำเสนอการศึกษาการจัดการกลุ่มและระบบบัญชีของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ห้อง stage 311 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th