ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ เปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานสืบสานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
| 2023-07-21 |

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ เปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานสืบสานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2566 โดยมีอาจารย์ 4 ท่านคือ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ผศ.ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์ อาจารย์อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล Mr.Melwin Macuro Perez และ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจำนวน 42 คน ณ จังหวัดเพชรบุรี สระบุรี นครนายก นครราชศรีมา กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จริงในหลักการดำเนินงานของกิจการจริง เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มพูนประสบการณ์และความเข้าใจระบบงานของวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช ศูนย์เรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ฟาร์มโชคชัย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สวนนายดำ โครงการชั่งหัวมัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th