คู่มือการปฏิบัติงาน(ชำนาญการ) คณะวิทยาการจัดการ

# ชื่อรายงาน ผู้รายงาน ประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุ(สำหรับผู้เบิก) นางสาวสุนีย์ อนุชาญ 2/2566
2 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบปฏิทินนัดหมายงานประชุมเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร นายเจิมศักดิ์ พันธุรัตน์ 2/2566
3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ(กช.) นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ 2/2566
4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่ นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี 2/2566
5 การใช้และสร้างเสียงประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ คณะวิทยาการจัดการ นายนิสัย พุฒแก้ว 2/2566
6 คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา นางสาวสุนีย์ อนุชาญ 1/2566
7 การสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี 1/2566
8 คำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ 1/2566
9 การใช้งานระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ นายเจิมศักดิ์ พันธุรัตน์ 1/2566
10 การใช้ห้องปฏิบัติการเธียร์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ นายนิสัย พุฒแก้ว 1/2566
11 การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ คณะวิทยาการจัดการ นายเจิมศักดิ์ พันธุรัตน์ 2/2565
12 การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ 2/2565
13 การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี 2/2565
14 การใช้งานระบบประกาศนียบัตรออนไลน์ นายนิสัย พุฒแก้ว 2/2565
15 การจัดทำแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง นางสาวสุนีย์ อนุชาญ 2/2565

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th