เศรษฐศาสตรบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)

ประวัติความเป็นมา
การเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มมีในปีการศึกษา 2541 โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ” และอยู่ในความดูแลของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย ได้จัดระบบการบริหารจัดการคณะแบบใหม่โดยไม่มีภาควิชา ทำให้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เดิมได้เปลี่ยนเป็น “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” โดยมี “คณะกรรมการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจากศิลปศาสตรบัณฑิตเป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต” แทน และในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งยกเลิกการใช้ระบบโปรแกรมวิชา และให้ปรับเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาแทน โปรแกรมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงได้เปลี่ยนเป็น “สาขาเศรษฐศาสตร์”จนถึงปี พ.ศ. 2551 สาขาเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตขึ้น โดยทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2552 และได้ยกระดับฐานะมาเป็นโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ ตามมาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษา จากนโยบายประกันคุณภาพของสถาบันฯ และคณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณภาพ และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการ บนพื้นฐานงานวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์


ความสำคัญของหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยบัณฑิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ เข้าใจบริบทของเศรษฐกิจชุมชน มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การทำธุรกิจได้ เพื่อป้อนบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 มีวัตถุประสงค์ หลักสูตร ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ ปัญหาเศรษฐกิจ และนำเสนอนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์นโยบายที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ตลอดจนนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น อดทน มีคุณธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

ดร.พิมใจ พรหมสุวรรณ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.จตุรภัทร จันทร์ทิตย์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

รองศาสตราจารย์ ดร.คมวิทย์ ศิริธร
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ยางประยงค์
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
...

ดร.ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

อาจารย์สรัช ดอกบัวแก้ว
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

อาจารย์เปรมภาว์ ด้วงทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย : ศ.บ.(พัฒนาธุรกิจ)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics (Business Development)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ : B.Econ (Business Development)ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th