บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ประวัติความเป็นมา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เดิมเป็นภาควิชาการตลาด และเริ่มเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี การบริหารธุรกิจ (การตลาด) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด ยังไม่ได้เปิดสอนตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) ระดับปริญญาตรี ปัจจุบันนี้มีอาจารย์ประจำโปรแกรม จำนวน 7 คน โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 491 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 422 คน และนักศึกษาภาคกศ.บป. จำนวน 69 คน

ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตด้านการตลาดที่มีคุณธรรมจริยธรรม คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถ ทำงานเป็นทีม บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานท้องถิ่น หรือเป็น ผู้ประกอบการ

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวใน การทำงานได้ตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจและองค์กร ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะ
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด หลักการบริหารงาน ด้านบริหารธุรกิจใน สถานการณ์ปัจจุบัน
3. ผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แยกแยะ ชี้ประเด็นในการตัดสินใจอย่าง มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานและนำไปสู่การปฏิบัติ
5. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทำงานเป็นทีม เอื้อต่อการแก้ปัญหาของทีม
6. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

อาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีพร หาญชัยสุขสกุล
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริณี เธียรเจริญ
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์สิริกันยา โชติช่วง
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.รรินา มุกดา
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย : บธ.บ. (การตลาด)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Marketing)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Marketing)ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th