ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาดูงาน การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
| 2023-07-21 |

อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง อาจารย์ประจำรายวิชา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รรินา มุกดา และ อาจารย์สิริกันยา โชติช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานในรายวิชา 3543112 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ วัดควนชะลิก, ฟาร์มสุขมี เกษตรอินทรีย์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, Caligo รีสอร์ท สุราษฎร์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงคั่วกาแฟ Caligo อำเภอเขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านการตลาดได้ (ข่าว : นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ)

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th