บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันราชภัฏในปี พ.ศ. 2543 ชึ่งในขณะนั้นคณะวิทยาการจัดการมีโปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) โดยมีแขนงต่างๆดังนี้ แขนงการตลาด แขนงการบัญชี แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
3. โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับอนุปริญญา
4. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
5. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
 เนื่องจากการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนต้องการรักษาคุณภาพการบริหารการเรียนการสอนในคณะฯ ให้ดีขึ้น เพราะต้องมีการประกันคุณภาพ และมาตรฐานโปรแกรม ในปี พ.ศ.2546 จึงมีการปรับการบริหารภายในคณะฯ โดยแบ่งการบริหารงานวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี
2. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การตลาด
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
7. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา โดยมีโปรแกรมวิชาในสังกัด คณะวิทยาการ จัดการ 8 โปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการบัญชี
2. โปรแกรมวิชาการตลาด
3. โปรแกรมวิชาการจัดการ
4. โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
7. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร
ลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสามารถนำไปใช้ใน การทำงานได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำความรู้ด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับ การปฏิบัติงาน
1.3.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้มีจรรยาบรรณในอาชีพ มีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี งามของชาต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

อาจารย์อัญญารัตน์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ไชยศรี
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
...

ดร.วรสันต์ ถาวรประเสริฐ
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

ดร.ภฤศญา ชิณนะพงศ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย : บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Human Resource Management)ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th