ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ จัดโครงการเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ
| 2023-07-21 |

โครงการเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมที่ 1 Story telling กิจกรรมที่ 2 ประกวดทักษะการเป็นวิทยากร จัดโดยหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้

(ประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 7 สถาบันในภาคใต้ และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ) วิทยากรและคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน

พี่เอ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT

โค้ชช่อ โค้ชอิ๊บ โค้ชมืออาชีพ

โดยผู้ได้รับรางวัลการประกวดทักษะการเป็นวิทยากรในหัวข้อ Soft Skill ทักษะสำคัญในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยทักษิณ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th