ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเปิดโลก HR : เปิดมุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
| 2023-07-21 |

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเปิดโลก HR : เปิดมุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี ฝึกกาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมฐาน ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี และเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายจากศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ณ นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th