บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นโปรแกรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยคณะวิทยาการจัดการได้เริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับเตรียมความพ้อมและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society)โดยเฉพาะความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านตลาดแรงงานที่มีความต้องการด้านสารสนเทศ ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้นมา โดยเปิดปีแรกในปีการศึกษา 2548

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่การ พัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการ บริหารธุรกิจ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มี วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและมีความ เสียสละและความรับผิดชอบต่อสังคม 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทั้งด้านบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจและสังคมท้องถิ่น 13.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของโลกได

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

อาจารย์อดิสรณ์ สำเภา
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์ธนัญญา ยินเจริญ
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

อาจารย์คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.ยินดี อ่อนศรีแก้ว
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
...

อาจารย์ธีระเดช เพชรแก้ว
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ยีขะเด
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Business Computer)ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th