ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานเปิดโลก ICT เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักคอมพิวเตอร์
| 2023-07-21 |

หลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานเปิดโลก ICT เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th