ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจัดกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาปรับ mine set การทำงานและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
| 2023-07-21 |

หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาปรับ mine set การทำงานและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริน ชีพชัยอิสสระ เจ้าของกิจการและผู้บริหารแบรนด์ IRIN เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์สมลักษณ์ หอมสิน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th