บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการนวัตกรรมการค้า)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักการจัดการที่มีความสามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการคิดวิเคราะห์และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์การจัดการนวัตกรรมทางการค้าตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตโดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจริงโดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้เชิงวิชาการกับการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ฝึกทักษะการทำงาน และฝึกทักษะทางวิชาชีพตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นก่อนสำเร็จการศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีขีดสรรมถนะและศักยภาพสูงต่อการทำงานด้านบริหารธุรกิจและการจัดการองค์กรทั้งนี้ จุดเด่นที่สำคัญของหลักสูตรฯ คือ การประสานความร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการโดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ สังคมส่วนรวม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

อาจารย์อรณิช สาครินทร์
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์อริสรา ถาวรประเสริฐ
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

อาจารย์ณัฐชยา ตันกุ้ย
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.ผกามาศ ไพโรจน์
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการค้า)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Trading Innovation Management)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ : B.B.A.(Trading Innovation Management)ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th