ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
| 2023-07-21 |

วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์เบญญดา เหล่าธนถาวร อาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า เข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th