การจัดการบัณฑิต (ผู้ประกอบการท้องถิ่น)

ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาท นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และทรัพยากรท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์และ
บูรณาการในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการประกอบธุรกิจ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา และปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคม
5. มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...

อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบุญชู
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

...

อาจารย์สมลักษณ์ หอมสิน
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

...

อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.ชูตา แก้วละเอียด
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

...

ดร.เทพกร ณ สงขลา
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

ชื่อปริญญาภาษาไทย      : การจัดการบัณฑิต (ผู้ประกอบการท้องถิ่น)


ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย    : กจ.บ. (ผู้ประกอบการท้องถิ่น)


ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Management (Local Entrepreneur)


ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ  : B.M. (Local Entrepreneur)


ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th