ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
| 2023-11-07 |

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นางสาววราภรณ์ ชัยโคตรและนางสาวภัคจิรา ประสิทธิ์สร) และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (นายพีระชัย เพรชขาวช่วย และนางสาวสิริกร กะลิอ่ำ) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นำเสนอในหัวข้อ  Ecotourism Songkhla Thailand
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 3500 บาท) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ดร.นัยนา  โง้วศิริ
2.อ.อัญญารัตน์ สุวรรณโณ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th