ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT
| 2023-08-24 |

เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT กิจกรรมที่ 3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th