ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT
| 2023-08-24 |

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดี ผศ.ภรทิพย์ นิลมณี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้าน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และในวันที่ 5 มีนาคม 2566 โดย มี อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง  หลักสูตรการตลาด เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด by MGT

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th