ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง และอาจารย์ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์ ได้รับรางวัล “การนำเสนอยอดเยี่ยมภาคโปสเตอร์" (Best Poster Presentation)
| 2023-08-03 |

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง และอาจารย์ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับรางวัล “การนำเสนอยอดเยี่ยมภาคโปสเตอร์" (Best Poster Presentation) งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในบทความวิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอของสุปรีญาผ้าทอลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จากการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th