ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมตลาดนัดมันดีมันส์เดย์
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดมันดีมันส์เดย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และทุกวันพฤหัสบดี ณ ตลาดนัด UBI

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th