ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จำนวน ๑๖ คน นำคณะโดย ผศ.สารภี ไตรยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ผศ.วิเชียร โบบทอง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ผศ.ดร.ปัญญา ศักดิ์แก้ว หัวหน้างานวิจัยคณะศิลปศาสตร์

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th