ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1
| 2023-07-21 |

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th