ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
| 2023-07-21 |

อาจารย์ปราการ หังสวนัส ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ อาจารย์พีรวัส หนูเกตุ กรรมการบบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ณ บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ ประเทศไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ โครงการพัฒนาดอยตุง ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th