ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (FBA Entrepreneurial Incubation Program)
| 2023-07-21 |

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (FBA Entrepreneurial Incubation Program) กิจกรรม " Startup Innovation Award 2023" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 63502 คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างและพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการประกวดแข่งขัน Startup Innovation Award 2023 ระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีทีมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่
ทีม สาวสวย skru, ทีม commender, ทีม navigator โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th