ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิการบดีให้ทำหน้าที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในอนาคตมีแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนนักศึกษาตลอดจนพัฒนาการเทียบโอนหน่วยกิจในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th