ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และได้รับรางวัล Best Paper Award คือ ผศ.ดร.ประสิทย์ รุ่งเรือง จากผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และอีกหนึ่งรางวัล เป็นผลงานของ อาจารย์ ดร.รรินา มุกดา, อาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์, อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง, อาจารย์สิริกันยา โชติช่วง และ อาจารย์ ดร.ภฤศญา ชิณนะพงศ์ จากผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริการ ที่มีต่ิอความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th