ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่องวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่องวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง 66=321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประสิทธิ รุ่งเรือง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th