ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมโครงการสัมนา สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย
| 2023-07-21 |

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมนา "สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗ -๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ ในการนี้ได้รับฉันทามติในที่ประชุมมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมครั้งต่อไป ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล-เกาะหลีเป๊ะ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th